Revízie a správa objektov

Odborné prehliadky a skúšky vyhradených technických elektrických zariadení:

Vykonávame východiskové a pravidelné odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení do 1000 V v zmysle vyhlášky MPSVaR 508/2009 Z.z. v objektoch triedy A. Účelom odbornej prehliadky a skúšky elektrických zariadení je overenie ich stavu z hľadiska bezpečnosti. Požiadavka bezpečnosti sa považuje za splnenú, ak elektrické zariadenie zodpovedá z hľadiska bezpečnosti príslušným ustanoveniam noriem.

Východisková revízia: Nové elektrické zariadenie je možné uviesť do prevádzky len vtedy, ak bol ich stav z hľadiska bezpečnosti overený východiskovou OPaOS.

Pravidelná revízia: Prevádzkované elektrické zariadenia, musia byť pravidelne revidované v stanovených lehotách.

Na základe zákona č. 124/2006 Z.z. je každý zamestnávateľ povinný zabezpečiť v pravidelných intervaloch revízie a kontroly elektrických zariadení a spotrebičov.

Na základe vašej požiadavky Vám vypracujeme cenovú ponuku……